50-години беловско средно училище
Просветното дело в Беловския край е с дългогодишни традиции.То води началото си още от 1806год., когато в двора на църквата „Св.Георги” в с.Голямо Белово се построява училище с две класни стаи. През периода на Възраждането в Белово учители са Боян Марков, Кирил Ботев, Мария Сутич, Юрдан Ненов. Сказки по българска история изнася пред възрастни и ученице Тодор Каблешков.

    През 1892 год. гара Белово, като клон на основното училище в с.Г.Белово е открито начално училище . Прогимназията е създадена през 1921 год., а през 1927 год. е построена новата училищна сграда на два етажа.

    През 1944 год. с Указ №64 от 18. 12. 44 год. се открива гимназия в гр. Белово, първоначално като непълна ,а през следващата 1945 год. с министерско постановление тя е обявена за пълна.

    През петдесетгодишното съществование на гимназията са се дипломирали до 1992 /93 учебна година общо 2914 ученика , от които 506 са завършили единадесети клас с отличен успех. Голяма част от тях са продължели образованието си във висши и полувисши учебни заведения.

Беловското средно училище е дало старт в живота на:

                55 висши медицински кадри

                58 фелшери, акушерки и медицински сестри

                205 учители

                108 инженери

                31 агрономи

                34 офицери

                12 са завършили ВИФ

                37 други специалности

    В гимназията след откриването й са се обучавали ученици от Беловския,Костенски и Септемврийски район. В откритата през 1945 год. вечерна гимназия получават средното си образование,голям брои работници,които не са имали възможност да се обучават като редовни ученици.

    На 24.05.1973 год е направена първата копка на новата сграда на училището в местноста Бенковски ливади.Учебните занятия в нея започват на 19.12.1981 год.До уч.1992/93 год в нея се учат ученици IV до XI клас ,а в момента от V до XI клас.

    През 1983/84 учебна год към ЕСПУ"Ал.Иванов-Чапай" се разкрива Учебно професионален комплекс със специалност-Оператори в производството на целулоза,хартия и картон.Учениците се обучават в учебен център в КМХ"Д.Благоев",обзаведен с кабинет и химическа лаборатория.              

    Учебно професионалния комплекс съществува до Уч.1989/90 год.

    Последователно в него са разкрити нови специалности,съобразени с нуждите на общината-монтьор на електрически уредби и мрежи,микробиологичен лаборант.

    През 1991/92 год се разкриват две нови паралелки след осми клас разширено изучаване на английски език и паралелка по дървообработване.

    Едновременно с учебния процес в училището се провежда и богата извънкласна дейност.В периода 1945-60 год.(в училището) се поемат редица инициативи от национален мащаб,особено в областа на художествената  самодейност.На първият национален преглед колективът на гимназията се класира на първо място.През 1983 год на VI рапубликански фестивал на художествената самодейност учениците от ЕСПУ-Белово спечелват един златен,един сребърен медал и 15 лауреатски звания.

    През пролетта на 1986 год се провежда експедиция "Куртово-86",която има за цел да изследва историко-географските и природни особености на района от м."Юндола" до м."Куртово" Някои от нейните резултати имат национално значение и измеримост.По време на експедицията са открити билки,които не се срещат на други места в Югоизточна Европа.

    Много усилич са насочени за организиране на отдиха на учениците.

    Първият училищен лагер е построен в местността"Куртово",а по-късно се построява лагер и в м.Долни Юндол(Яденица).През 1970 год започва изграждането на училищна почивна база в м.Ливада бачия,която посреща първите лагерници през 1984 год.Всички тези начинания се осъществяват с помоща на учители,ученици и обществеността от Белово.

    СОУ"Ал.Иванов-Чапай"е носител на два ордена "Кирил и Методий"-I и III степен и на медал 1300-години България.