Страници от историята на училището
С Указ №64 от 19. XII. 1944год.в гр.Белово се открива непълна гимназия.На 25.XII.1944 год. започват първите учебни занятия със седем паралелки.Първите учители са П.Панчев-директор; С.Недялкова, Ел.Цветанска,Г.Илчев, Сл.Деянов,Д.Методиев,Ив.Каклюгин .

През месец август 1945 год. гимназията е обявена за пълна с Министерско постановление.


  През 1945 год. на Националния преглед на художествената самодейност колективът на Беловската гимназия се класира на първо място.


През учебната 1945\46 година се открива вечерната гимназия.


 През 1946 год. се извършва разширение на училищната сграда.В строителството участва обществеността на целия Беловски край. 


На 22.I.1957 год. излиза първия брой на вестник ” Училищен зов” с редактор Ст.Йорданов.

През 1964 год. в гимназията е създадено Беловско краеведческо дружество,развиващо активна обществено значима дейност.


През 1965 год. в училището са изградени учебни работилници по дървообработване и металообработване.


 През 1966 год.творческия колектив с ръководител К.Йорданов изработва макет на кораба „Радецки” класирал се на първо място в страната. По време на националната акция за построяване на кораба „Радецки” училището се класира на едно от първите места и е наградено със сребърен орден за трудово отличие.


 През 1970 год. започва изграждането на училищната база за отдих в местността „Ливада Бачия” .


 На 24.V.1973 год. е направена първата копка на строителството на новата сграда на училището.


 На 19.XII.1981 год. започват учебните занятия в новата учебна сграда на СОУ „Александър Иванов-Чапай”.


 През 1983 год. към СОУ се открива Учебно-професионален комплекс по химическа промишленост.Занятията се провеждат в специална база в КМХ-Белово,обзаведена с кабинет и химическа лаборатория. 


През учебната 1985-86 год. се създава кабинет по информатика. 

През 1985 год. се открива нова специалност към УПК –„Монтьор на електрически уредби и мрежи”. Изгражда се специална ел.Лаборатория за провеждане на практически занятия.


 През учебната 1986-87 год. е окончателно завършен спортния комплекс-волейболно,баскетболно и футболно игрище.


През учебната 1990-91 год. се разкрива нова специалност към УПК-„Микробиологичен лаборант”.


 През учебната 1991-92 год. в училището се разкриват паралелки с разширено изучаване на английски език и технология на дървообработването.


 През учебната 1994-95 год. училището се включва в експеримента за подготовка на мениджъри със средна европейска квалификация под ръководството на ИОН към МОН с научен ръководител проф.Милко Митрополитски.


 През 1995-96 год. към СОУ „Ал.Иванов-Чапай” се разкриват две специалности със статут на СПТУ-„Оператор в шевно производство” и „Монтьор на електрически уредби и мрежи за високо и ниско напрежение”.


През 1999/2000 учебна година се разкрива нова професия „Организатор на среден и дребен бизнес”


 През 2002/2003 учебна година със заповед № РД 14-179/28.08.2002 год. на Министъра на МОН НУ „Т.Каблешков” и СОУ”Ал. Иванов-чапай” са преобразувани в СОУ”Александър Иванов-Чапай” гр. Белово и учебните занятия на 15.092002 год. започват в обновената и осъвременена след възникналия през 2000 год. пожар,стара сграда в училището в центъра на гр.Белово. 


През 2002/2003 год. в училището започва обучение.Разкрита е една паралелка с профил”Хуманитарен”. 

През същата учебна година завърши реконструкцията на старата сграда на училището.Открити са два кабинета по информатика.


  През 2003/2004 учебна година в училището се разкрива обучение в две паралелки с профил „Технологичен”.Завършва се строежа на физкултурния салон.